وکالت حرفه ای تخصصی است که وکیل را واجد منافع و در معرض مخاطرات

وکالت حرفه ای تخصصی است که وکیل را واجد منافع و در معرض مخاطرات مختلفی قرار می‌دهد. در این مجموعه، «منافع و مخاطرات» به طریق نوعی حادث گشته و این امر متاثر از حرفه وکالت است. بنابراین، تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل که به وسیله مجمع عمومی وکلا انتخاب می شوند، در سراسر جهان اقدامی رایج به منظور حفظ منافع و مدیریت این مخاطرات است.کانون وکلا نقش «هدایتگر» «حامی» و «پشتیبان» جامعه وکالت را برعهده داشته و در این جهت می تواند در مراجع قضایی و داوری داخلی و بین المللی نقش آفرینی نماید. مباحث بنیادینی چون «حفظ استقلال وکلا» «تثبیت جایگاه اجتماعی» وکیل و تامین منافع حرفه ای وکلا تنها به یاری مستمر و مشارکت تخصصی وکلا با نمایندگان خود در هیئت مدیره و پیکره اجرائی کانون تبلور می یابد. از طرفی چنانچه تنها قائل به فعالیت وکلا و تلاش ایشان در دستیابی به اهداف حرفه ای باشیم،کانون به عنوان یک اتحادیه حرفه ای جایگاه خود را از دست می دهد. از طرف دیگر، چنانچه وکلا فارغ از منافع جمعی، هر یک به کار خویش مشغول شوند و مشارکتی فعال در دست‌یابی به اهداف کلان نداشته باشند نمی‌توان انتظار سطح مطلوبی از دستاوردها را داشت. بدین ترتیب، فعالیت هماهنگ و همگن این دو عنصر اساسی جامعه وکالت، به شدت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در سایر روابط اجتماعی و سیاسی نیز شاهد چنین ملازمه ای هستیم. بی تردید تعامل بنیادین و اساسی شرط لزوم همکاری متقابل نهادهایی است که باید هماهنگ بایکدیگر فعالیت نمایند.